Третмани за зависности

Преглед на психијатар

Прегледот се одвива преку разговор со психијатар, каде се зема лична и породична анамнеза за болеста. Целта на разговорот е обид да се пациентот подобро запознае преку одговорите, да се разгледаат тешкотиите, околностите кои довеле до болеста и други важни чинителници потребни за дијагностицирање на болеста, процена на состојбата на пациентот и примена на соодветна фармакотерапија. Во текот на третманот, психијатарот дневно врши разговор со пациентот за следење на состојбата и ефикасноста на процедурите, психотерапијата и фармакотерапијата.

Лабораториски анализи

При примање на пациентот во болницата се прават анализи на крв – ЦКС (Целокупна крвна слика), биохемиски анализи, вируси на ХИВ и хепатит, како и проширени анализи ако постои индикација. Освен лабораториските анализи на крв, прават се и анализи на урината.

Специјалистички прегледи

Секој пациент по примање во болницата ќе биде прегледан од страна на специјалист интерне медицине за да се утврдат индикациите, како и контраиндикациите за процедури кои ги располага болницата, поврзани со програмот за третман на психички проблеми.

Дијагностички процедури

По примање на пациентот, на основа на интернистичкиот преглед, интернистот одредува дополнителни дијагностички процедури кои ќе ни помогнат да одредиме индикации и контраиндикации за третман, вклучувајќи УЗ (ультразвук) на стомак и срце, ЕКГ (електрокардиографија). Доколку е потребно, може да се извршат и дополнителни процедури (МРТ, КТ, РГ, гастроскопија…) кои не се дел од стандардниот програм и се извршуваат според препорака на лекарот со договор со семејството.

Психодијагностика

Психолошко тестирање представува примена на тестови за процена на когнитивните функции, процена на личност преку структурирани психолошки тестови, како и пројективни техники. Со соработка со психолог и специјален педагог, го оценуваме психолошкиот статус на пациентот, на основа на кој го одредуваме психотерапевтскиот пристап во лечењето, кој е индивидуален за секој пациент.

Психотерапија

Психотераписка работа со психолози и специјални педагози, истовремено и психотерапевти од различни психотераписки правци, је насочена кон промени во мислењето и ставовите спрема болеста. На основа на тие мислења и ставови, преку работа, доаѓа и до промени во однесувањето, што е од суштинско значење во рехабилитацискиот период за одржување на стабилното психичко состојба. 

Кроз психотераписката работа, исто така, се развива различен поглед на животот по лекувањето, како и поглед на минатото од различна перспектива.

Лекувањето вклучува комбинација на фармакотерапија и психотерапија, каде основните лекови за справување со проблемите се антидепресиви, предоминантно тие што припаѓаат во групата на селективни инхибитори на повторното узимање на серотонин. Лековите за смирување се вклучуваат само на почеток и се многу брзо се изоставуваат од терапијата. Тоа е поради тоа што имаат изузетен потенцијал за развој на зависност ако се земаат долго и без контрола.

За лекување на анксиозни расстройства, когнитивно-бихевиоралната терапија е метод на избор во однос на сите други психотерапии. Пациентите се учат техники за самопомош, вежби за дишење и се прави водена медитација, наоѓаме начини како да ги контролираме стравовите и без лекови.

Процедури за третман на психичката зависност

Во рамките на третманот на психичките проблеми, освен фармакотерапија, пациентот поминува со психолог и специјален педагог низ психолошките процедури кои се насочени кон засилување на волјните механизми. Процедурите вклучуваат психотераписка работа со употреба на фармакотерапија. 

Во прашање е комбинација на сесии психотерапија со интравенозна инфузија на трансмедијатори, што дозволува зголемување на потенцијалот на психотерапијата до максималното ниво и психотерапија преку која психологот или специјалниот педагог сугестивно влијае врз подсвеста на психологот со помош на лек.

Едукација на пациенти и членови на семејството

Во текот на третманот со пациентите и нивните семејства, психолозите и специјалните педагози, базирани на претходно извршени процени, вршат обука за болеста. 

Обуката вклучува преглед на болеста од медицинска гледна точка, препознавање на околности кои ја предизвикаа и одржуваа болеста, како и разгледување на директните последици.
Клучен дел од обуката се однесува на рехабилитацијата, која започнува по болничкото лекување, наречено амбулантен дел, што трае во текот на следната година.

Болница за третман на зависности МедТиМ.

Работно време:

Работно време и прием на пациенти
секој ден од 00-24 часа

Усмерете го вашиот живот на правиот пат

Повикајте не и закажете разговор со нашите лекари

Регенеративни процедури

У цената на третманот во траење од 7 дена, вклучена е 1 масажа/лимфна дрењажа и 1 третман во солена соба. Останатите регенеративни третмани се дополнително наплаќаат, како што се:

  • хипербарична камера,
  • хепатометаболички
  • инфузии,
  • метаболички инфузии,
  • оксигенски LED спа капсула,
  • инфрацрвена сауна,
  • плазмафереза,
  • солена соба,
  • масажа/лимфна дрењажа.

 

Што се однесува до третманите во траење од 14 дена, во цената на третманот е вклучена 1 масажа/лимфна дрењажа, 5 хепатометаболички инфузии и третман во солена соба. Останатите регенеративни третмани се дополнително наплаќаат, како што се: хипербарична камера, хепатометаболички инфузии, метаболички инфузии, оксигенски LED спа капсула, инфрацрвена сауна, плазмафереза, солена соба, масажа/лимфна дрењажа.

Во цената на третманот се вклучени 1 плазмафереза, 5 метаболички инфузии, 1 масажа/лимфна дрењажа и 1 третман во солена соба. Останатите регенеративни третмани се дополнително наплаќаат, како што се: хипербарична камера, кислородна LED спа камера, инфрацрвена сауна, плазмафереза, солена соба, масажа/лимфна дрењажа.

Во цената на третманот се вклучени 5 метаболички инфузии, 1 масажа/лимфна дрењажа и 1 третман во солена соба. Останатите регенеративни третмани се дополнително наплаќаат, како што се: хипербарична камера, кислородна LED спа капсула, инфрацрвена сауна, плазмафереза, солена соба и масажа/лимфна дрењажа.
Во цената на третманот се вклучени 2 плазмаферези, 5 метаболички инфузии, 1 масажа/лимфна дрењажа и третман во солена соба. Останатите регенеративни третмани се дополнително наплаќаат, како што се: хипербарична камера, кислородна LED спа капсула, инфрацрвена сауна, плазмафереза, солена соба и масажа/лимфна дрењажа.

Во цената на третманот во траење од 10 денa вклучени се 5 регенеративни инфузии, 1 масажа/лимфна дренажа и 1 солна соба. Другите регенеративни третмани се дополнително наплаќаат, како што се: хипербарична камера, окиген лед спа капсула, инфрацрвена сауна, плазмафереза, солна соба, масажа/лимфна дренажа.

Што се однесува до третманите во траење од 14 дена, вклучен е 1 плазмафереза, 5 регенеративни инфузии, 1 масажа/лимфна дренажа и 1 третман во солна соба. Другите регенеративни третмани се дополнително наплаќаат, како што се: хипербарична камера, окиген лед спа капсула, инфрацрвена сауна, плазмафереза, солна соба, масажа/лимфна дренажа.

Во цената на третманот се вклучени 2 плазмаферези, 5 метаболички инфузии, 1 масажа/лимфна дренажа и 1 третман во солна соба. Другите регенеративни третмани се дополнително наплаќаат (хипербарична камера, окиген лед спа капсула, инфрацрвена сауна, плазмафереза, солна соба, масажа/лимфна дренажа).
Во цената на третманот е вклучена 1 плазмафереза, 5 метаболички инфузии, 1 масажа/лимфна дренажа и 1 третман во солна соба. Останатите регенеративни третмани се дополнително наплаќаат, како што се: хипербарична камера, окиген лед спа капсула, инфрацрвена сауна, плазмафереза, солна соба, масажа/лимфна дренажа.
Секојдневно, пациентите кои се лекуваат од опијатска зависност добиваат инфузии кои содржат витамински комплекси и аминокиселини кои го подпомагаат процесот на детоксикација.

Детоксикација преку инфузии при лекување на зависности од опијати

Секојдневно, пациентите кои се лекуваат од опијатска зависност добиваат инфузии кои содржат витамински комплекси и аминокиселини кои го подпомагаат процесот на детоксикација.

UROD

Ultra-rapid detox e први чекор у лечењето на зависноста од опијати и многу важна процедура за спречување на повторните појави кои настапуваат поради физичките кризи од опијатите. Освен процедурите за детоксикација, вклучува и фармакотерапијата како поддршка за постојана апстиненција од незаконска употреба на опијати. Методата за детоксикација помага на организмот да избаци опијатите на брз и безболен начин. 

UROD се изведува под целосна анестезија во јединица за интензивна нега и трае од 6 до 8 часа. Во постапката на ултра-брза детоксикација, детоксикацијата со опијати се индуцира со користење на болус инјекција со високи дози опијатски антагонист (налоксон) под целокупна анестезија или јака седација. UROD ја изведува анестезиолог.

ПРОЦЕДУРИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ПСИХИЧКА ЗАВИСНОТА

Во рамките на лечењето на зависност од болеста, пациентот поминува преку процедури со психолог и специјализиран педагог кои лекуваат психичката зависност – смањување на желбата за ефектот од психоактивниот супстанца. Процедурите вклучуваат психотераписка работа со помош на фармакотерапија. 

Во прашање се процедури за создавање на условен рефлекс на одвратност кон психоактивниот супстанца – аверзивни процедури, комбинација на сесии психотерапија со интравенозна инфузија на трансмедиатори, што овозможува зголемување на потенцијалот на психотерапијата до максимален ниво и психотерапија преку која психологот или специјализираниот педагог сугестивно влијае на подсвеста на психологот со помош на лек.

ЕДУКАЦИЈА НА ПАЦИЕНТОТ И ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО

Во текот на третманот со пациенти и нивните семејства, психологот и специјализираниот педагог изведуваат едукација за болеста, базирана на претходно направените процени. Едукацијата вклучува преглед на болеста од медицинска перспектива, препознавање на околините кои влегле и одржуваат зависноста, како и разгледување на директните последици. Клучен дел на едукацијата се однесува на рехабилитативниот дел, кој започнува по болничкото лечење, наречен и амбулантен дел, кој продолжува во следната година.

Блокатор

На крајот на лечењето, секој пациент кој помина процедурите за лечење на психичката зависност добива течен имплант (инјекција). 

Ефектот на инјекцијата трае 28 дена, откако пациентот треба повторно да ја прими истата доза во наредните 28 дена. Препораката е во наредната година да се прима таканаречениот блокатор, бидејќи тој представува добар ментален и физички блок против можни психички кризи што можат да доведат до рецидив.

Покрај блокаторот, на пациентот му се пропишува соодветна фармакотерапија и се препорачува продолжување на психотерапијата. Доколку постојат контраиндикации за блокаторот, на пациентот му се пропишуваат таблети чие дејство трае 24 часа и што се земаат со предписаната редовна терапија од страна на психијатарот на крајот од болничкото лечење. Првиот блокатор влегува во цената на лечењето.

На крајот од лечењето, секој пациент кој помина процедурите за третман на психичка зависност добива течен имплант – налтрексон. Ефектот на инјекцијата трае 30 дена, откако пациентот треба повторно да ја прими истата доза во наредните 30 дена. 

Препораката е во наредната година да се прима таканаречениот блокатор, бидејќи тој претставува добар ментален блок против можни психички кризи што можат да доведат до рецидив. Покрај блокаторот, на пациентот му се пропишува соодветна фармакотерапија и се препорачува продолжување на психотерапијата.

На крајот од лечењето, секој пациент кој помина детоксикација и проверка дали телото е очистено од опиати добива налтрексон течен имплант. Ефектот на инјекцијата трае 30 дена, откако пациентот треба повторно да ја прими истата доза во наредните 30 дена. 

Препораката е во наредната година да се прима таканаречениот блокатор, бидејќи тој претставува добар не само физички, туку и ментален блок против можни психички кризи што можат да доведат до рецидив. Покрај блокаторот, на пациентот му се пропишува соодветна фармакотерапија и се препорачува продолжување на психотерапијата.

Доколку постојат контраиндикации за налтрексон инјекцијата, на пациентот му се пропишуваат таблети чие дејство трае 24 часа и што се земаат со предписаната редовна терапија од страна на психијатарот на крајот од болничкото лечење. При третман во траење од 10 дена, блокаторот не влегува во цената на лечењето, додека при третман во траење од 14 дена, првиот блокатор влегува во цената на лечењето.

Или нека не контактирате преку е-пошта формата подолу.