Тродон лек – Зошто е дури и една таблета опасна?

Содржина:
Тродон лек, како и сите други синтетички опоидни аналгетици, носи со себе ризик од злоупотреба, физичка и психичка зависност. Добрата вест е дека постојат ефикасни третмани за лекување на пореметување на употреба и зависност од тродон (трамадол).

Тродон лек – “Омилен” меѓу спортистите, но и меѓу другите луѓе

Во последно време сè повеќе се зборува во јавноста (особено спортската) за еден медикамент кој служи за ублажување на болки. Станува збор за лекот тродон, чија активна супстанца е трамадол. Затоа за тродон лек многу често како синоним се користи и терминот – трамадол лек. Зошто токму тродон лекот стана во центарот на вниманието и зошто сосема оправдано се вели дека тродон е дрога? 

Имајќи предвид широка (зло)употреба на овој лек, од 1 јануари 2024 година ќе биде забранета употребата на тродон во сите спортски натпревари. Ова беше соопштено од Светската антидопинг агенција. Секој професионален спортист кој ќе користи тродон лек почнувајќи од наведениот датум, се соочува со доживотна забрана за занимавање со спорт. Најраспространета употреба на тродон беше меѓу велосипедистите, поради што тродон таблетите се строго забранети во велосипедизмот.

Така, лекот тродон, како што истакнавме, е познат и под името трамадол лек, многу често го користат спортисти. Тие го прават тоа за да можат да постигнат завидни (понекогаш и нереални) резултати во моменти кога чувствуваат најголеми болки.

За жал, екстензивната употреба на тродон не е ограничена само на професионалните спортисти. Сè поголем е бројот на “обични” луѓе, не само во Србија, туку и ширум планетата, кои го злоупотребуваат овој лек. Главната причина за пореметување на употребата на тродон лежи во опоидните својства на овој лек. Така, лекот тродон ублажува или целосно го елиминира умерениот до силен бол.

Што е тродон и за што е наменет? Каков ефект предизвикуваат тродон таблетите? Зошто тродон е дрога? Дали и до која мера трамадол лек (тродон лек) предизвикува зависност? Како тродон таблетите, како опоидни аналгетици, влијаат на телото и мозокот на лицето? Дознајте ги одговорите на овие, но и многу други прашања во врска со тродон во нашиот блог.

Што е тродон и за што е наменет?

Во воведниот дел можевме да видиме дека лекот тродон многу често се злоупотребува поради своите аналгетички својства. Меѓутоа, потребно е малку подлабоко да се согледа вистинската природа на овој лек. Значи, се поставува прашањето – што е тродон и за што е наменет? 

Во најширока смисла, тродон е, всушност, лек против болки. Тој, како и сите други опоидни аналгетици, се користи за третирање и ублажување на умерени и силни болки. Активната и главна супстанца на тродон е трамадол (целосно име – трамадол хидрохлорид). Токму затоа, во суштина, термините „тродон лек“ и „трамадол лек“ се синоними, и така ќе ги користиме во нашиот понатамошен текст.

Според тоа, тродон лек е наркотички и опоиден аналгетик чијашто дејност е насочена кон централниот нервен систем (ЦНС). Кога личноста зема тродон таблети, тогаш тродон лекот се врзува за опоидните рецептори во овој систем – мозокот и ‘рбетниот мозок. По врзувањето за овие рецептори, трамадол лекот, како и сите други опоидни аналгетици, го ублажува болот.

Значи, ако се прашувате „што е тродон и за што е наменет“, треба да имате предвид дека тродон таблетите имаат продолжено дејство, односно ослободување. Тродон лекот се препишува само за третирање и лекување на умерени и умерено силни болки. Често се дава тродон лек на пациенти по операција или за третирање на хронични болки кај фибромијалгија, невралгија или инфаркт на миокардот.

Адитивниот потенцијал на трамадолот е исклучително висок, па лицето може да развие зависност по само неколку употреби на овој лек. Проблемот се усложнува со тоа што
тродон лекот е лесно достапен во аптеките. Иако начелно може да се добие само со лекарски рецепт, трамадол лекот може да се најде и на интернет.

Некои од другите називи за тродон лек (покрај називот трамадол лек) се:

Како се користи тродон лекот?

Тродон лекот се користи орално, односно формата на овој медикамент се тродон таблети. Како што истакнавме, тродон лекот може да се добие исклучиво со лекарски рецепт. Тоа значи дека трамадол лекот се користи само во терапевтски предвидени дози и во периодот кој го пропишал лекарот. 

Според тоа, по правило, тродон лекот се зема на начин, во време и во дози одредени во лекарскиот рецепт. За жал, злоупотребата на овој лек е голема, и многу луѓе го користат трамадол лекот на своја рака – т.н. самолекување. Кога се злоупотребува, лицето само си ги одредува дозите (најчесто поголеми отколку што треба) и фреквенцијата на земање (најчесто почесто отколку што треба).

Кога се препишува со лекарски рецепт, тогаш дозата на тродон се одредува во согласност со степенот и интензитетот на болката што ја чувствува лицето. Покрај тоа, надлежниот лекар ја одредува дозата на тродон во согласност со индивидуалната осетливост на лицето на болка (праг на болка).

Правило е, поради ризикот од злоупотреба и адитивниот потенцијал, тродон лекот да се препишува во најмала доза која може да биде ефективна при ублажување и отстранување на болката. Тродон таблетите најчесто доаѓаат во дози од 50 мг, 100 мг, 150 мг, 200 мг и 300 мг. Не смее да се зема повеќе од 400 мг тродон дневно, освен ако тоа строго не е дефинирано во лекарскиот рецепт.

Опоидни аналгетици - Зошто се тродон таблетите опасни?

Кога се користат правилно, тродон таблетите можат да бидат ефективни во ублажување и отстранување на умерени до умерено силни болки. Исто така, кога станува збор за опоидни аналгетици, треба да се истакне дека трамадол лекот е еден од најмалку потентните лекови против болки. Со други зборови, неговото дејство е поблаго во однос на некои други опоидни, наркотички аналгетици, како што се, на пример, метадон или хидрокодон. Начелно се смета дека тродон лекот е побезбедна алтернатива во однос на наведените наркотички аналгетици. 

Меѓутоа, тоа не го прави трамадол лекот, односно тродон таблетите, ништо помалку опасни. Напротив, кога тродон таблетите се земаат подолг временски период, компулсивно и без надзор на лекар, ризикот од зависност и други несакани здравствени ефекти е значително висок! Ова исто така важи и кога тродон таблетите се земаат во поголеми дози отколку што е определено со лекарскиот рецепт.

И покрај тоа што се смета за побезбедна опција од морфиумот и хидрокодонот, злоупотребата на тродон е сè почеста појава, особено меѓу младите. Бидејќи трамадол лекот се зема орално, тродон таблетите мора да се метаболизираат во црниот дроб и тоа во повеќе хемиски супстанции. Една од нив е десметрамадол (O-desmethyltramadol, O-DSMT), кој има значително посилно дејство од трамадол хидрохлоридот.

Кога трамадол лекот се зема во големи дози и хронично, тогаш тој може да предизвика „high“ чувство на еуфорија, слично на ефектите што ги произведува оксикодон (oxycontin). Како и сите други лекови и опоидни аналгетици, тродон лекот може да има несакани дејства дури и кога се користи на начин определен со лекарскиот рецепт. За несаканите ефекти на тродон при редовна употреба и злоупотреба ќе зборуваме малку повеќе подоцна.

Тродон лек и неговата злоупотреба меѓу адолесцентите

Тродон лекот никако не би требало да го земаат децата под 12 години. Забринувачко е тоа што злоупотребата на трамадолот се зголемува меѓу средношколците и тинејџерите. Дакле, учениците од средношколска возраст ширум светот (вклучувајќи ја и Србија) многу често го користат трамадол лекот на своја рака, без медицински причини. 

Некои извештаи покажуваат дека скоро десетина од сите постари средношколци злоупотребувале наркотички аналгетици (не хероин), вклучувајќи ги и тродон таблетите, без потреба за тоа воопшто. Како што наведовме, оваа ситуација дополнително се комплицира од чинењето што тродон лекот е достапен и преку интернет, но и на улицата.

Затоа не е чудно што голем број на тинејџери станаа зависни од трамадолот. Затоа родителите треба секогаш да обратат внимание на она што децата пребаруваат на интернет, како и да реагираат на првите физички, психички и бихевиорални промени кај своите деца.

Комбинацијата на трамадол со други лекови - Рецепт за безбедна злоупотреба и зависност

Прво, тродон лекот никогаш не треба да се зема заедно со други опоидни аналгетици. Често се случува да се трамадолот користи заедно со други лекови (полинаркоманија, политоксикоманија). Лугјето тоа прават за да ги зголемат и интензификуваат ефектите на трамадолот. Последицата од употребата на тродон со други супстанци е практично сигурна зависност од трамадолот. 

Искуството покажа дека многу хероински зависници, во отсуство на оваа дрога, бараат замена во алкохол и слични психоактивни супстанци како што се силни опоидни аналгетици, психијатриски лекови и тродон лек. Значи, тогаш ќе настане полинаркоманија. Како резултат, наркоманите ќе почнат да земаат големи дози тродон, алкохол и други супстанци – во главно одеднаш. Тогаш може да дојде до преоддозирање и фатален исход.

Иако може да предизвика сериозни здравствени компликации, најчесто трамадол лекот се комбинира со следните супстанци:

Ризикот од развој на зависност од трамадол е поголем кога тродон лекот се зема со други супстанци. Бидејќи тродон лекот е депресант на централниот нервен систем, може да биде изузетно опасно мешањето на овој лек со други депресори на ЦНС (алкохол, опијати, седативно-хипнотички препарати…). Комбинацијата на тродон со наведените супстанци може да доведе до зауставање на дишењето и респираторна депресија (хиповентилација). 

Исто така, заедничкото земање на трамадол со наведените супстанци го зголемува ризикот од напади, преодозирање и моментална смрт.

Зошто се вели дека тродон е дрога?

Големиот дел од луѓето воопшто не е свесен на чинењицата дека тродон е дрога. Тоа е поради тоа што тродон лекот, ако се користи во поголеми дози, почесто или подолг временски период од препорачаното, може да предизвика зависност со сопратни компликации. 

Како и другите опоидни аналгетици, тродон лекот го менува начинот на кој телото реагира на болката, преку интеракција со опоидните рецептори. Тродон лекот активира опоидните рецептори, а оваа активација исто така е поврзана со зголемена активност на допаминот – хормонот на задоволството. Точно поради тоа може да дојде до понатамошна употреба и злоупотреба на трамадолот, иако не постои насилна потреба за тоа. Злоупотребата на тродон неизбежно води кон зависност од оваа супстанца, затоа со право се вели дека тродон е дрога.

Тродон лекот првично не беше сметан за контролирана супстанца кога го одобрила Управата за храна и лекови (FDA) во 1995 година. Сепак, во 2014 година, по извештаи за голема злоупотреба на овој лек, дошло до промена, кога трамадол лекот стана контролирана супстанца четврта категорија. Тоа значи дека тродон таблетите имаат потенцијал за злоупотреба и развој на зависност.

Следователно, генерално може да се каже дека тродон лекот, во случај на злоупотреба и користење во немедицински цели, станува тродон дрога.

Зошто тродон дрогата, во суштина, е „дрога на вистината“?

Верувајте или не, тродон дрогата често се нарекува и „дрога на вистината“. Тоа е затоа што лицето, под влијание на тродон, станува многу емпатично и чувствено, поради што може да биде привлечно за интровертни личности. Тродон дрогата може да влијае толку емотивно на лицето, што тоа може да има напади (наводно) на искреност. 

Под влијание на тродонот, лицето може да изрази и одредени потиснати емоции кон членовите на семејството, пријателите и колегите. Во некои случаи овој влијание на тродонот може да биде толку силен, што лицето мора да ги изрази своите емоции исто така и во ситуации кога тоа воопшто не е удобно.

Во Србија, но и широко, тродон дрогата често се комбинира со марихуаната. Подетално, личето, со трамадол лекот, зема и марихуана за да ги зголеми ефектите на тродонот. Интересно е што дури и мала доза на марихуана (канабис) може значително да зголеми ефектите на тродонот. Значи, и со мала количина на марихуана, ефектот на тродонот ќе биде посилен од обичниот аналгетски ефект на овој лек.

Комбинацијата на марихуана и тродон дрогата може да биде многу опасна. Истовремена злоупотреба на овие две супстанци може да доведе до епилептични напади.

Како дејствуваат опоидните аналгетици и тродон лекот?

Тродон лекот се смета за опоиден наркотик. Како и другите опоидни аналгетици, трамадол лекот се наоѓа во истата категорија како лековите како морфин, кодеин и хидрокодон. 

Опоидните аналгетици, меѓу кои и тродон лекот, делуваат на опоидните рецептори во мозокот и кичмената мозочна маса. При тоа, не само што доаѓа до отстранување на болката, туку и до зголемување на чувството на задоволство. Во овој смисле, трамадол лекот произведува и еуфоричен „high“ ефект, особено при злоупотребата. Наркотичките опоидни аналгетици, меѓу кои и трамадол лекот, се лекови кои најчесто се злоупотребуваат, точно поради овие наведени ефекти кои се случуваат при рекреативната употреба.

Со обзир на тоа што тродон лекот е депресант на централниот нервен систем, тоа значи дека и ги забавува основните витални функции на организмот. Тогаш доаѓа до намалување на срцевиот ритам и крвниот притисок, намалување на телесната температура и брзината на дишење. Една од последиците од земањето на тродон е олеснување на стресот и релаксација на организмот.

Трамадол лек - Зголемува задоволство, но и антидепресивни ефекти

Дакле, не само што влијае на опоидните рецептори, тродон лекот исто така ги зголемува нивоата на допамин во мозокот како и другите опоиди. Освен тоа, трамадол лекот инхибира реабсорпцијата на норепинефринот (норадреналин) и серотонинот. Овој ефект е сличен на начинот на кој многу селективни инхибитори на реабсорпцијата на серотонин-норепинефрин (SNRI) антидепресивите дејствуваат на мозокот. Таков начин на дејство на тродонот може да се разликува од традиционалните опоидни аналгетици, бидејќи истовремено има и аналгетичко и антидепресивно дејство. 

Заради овој ефект на тродонот, кој може да влијае на подобрување на расположението, луѓето често земаат поголеми дози трамадол или почесто од пропишаното. И тоа е пат за злоупотреба и зависност.

Ефектите на трамадолот може да бидат зголемени кога се менува неговиот облик и начин на употреба. На пример, кога тродон таблетите се смрзнат за да се впрскаат, инјектираат во крвниот тек или се пушат. Во тој случај, целата доза на тродон одеднаш влегува во крвниот тек, наместо постепено внесување, бидејќи тродонот има продолжено ослободување.

Ова може да ја зголеми опасноста од прекумерна доза и да предизвика мукнеж, болки во стомакот, вртење и сонливост. Општо зборувајќи, трамадол лекот, кога се злоупотребува и користи во немедицински цели, може да предизвика еуфоричен „high“ ефект кој прави дека луѓето се чувствуваат опуштено. Затоа може да дојде до подигнување на нивото на расположението, намалување на болката и анксиозноста, но и на атаки и конвулзии.

Лекот тродон и неговите нежелени ефекти

Кога станува збор за лекот тродон, сите негови нежелени ефекти може да се групираат во две категории:

1) Трамадол лек (тродон) и нежелени ефекти при редовна употреба

Како што и другите лекови, и трамадол лекот може да предизвика одредени негативни ефекти (спојнички ефекти), иако се користи на начин и во период предвиден со лекарска упатство. Некои од тие нежелени ефекти вклучуваат:
Во екстремно ретки случаеви може да се појават следниве нежелени ефекти:
Кога луѓето користат тродон лек рекреативно и за немедицински цели, наведените спојнички ефекти често може да претставуваат тревожно предупредување за злоупотреба на тродонот.

2) Тродон лек и нежелени ефекти при злоупотреба

Како еден од најслабите опиоидни аналгетици, луѓето често погрешно веруваат дека тродон лекот нема адиктивен потенцијал. Овој лажен осеќај на сигурност може да натера некои луѓе да станат зависни од трамадола, а без да се свесни за тоа. 

Употребата на тродон без лекарска рецепта или земање во поголеми дози, погусто или подолго од препорачаното – сè тоа се смета за злоупотреба на овој лек. Комбинирањето на трамадол со други супстанци за да се зголеми неговиот ефект исто така се смета за злоупотреба на тродонот.

На почетокот на злоупотребата на тродон, особата може да искуси дури и одредени пријатни чувства. Како што наведовме, во тие чувства спаѓа подобро расположение, еуфорично чувство, намалување на анксиозноста и тескобата, олеснување на болката. Описавме и кој е механизмот на делување на тродонот кој влијае на појавата на наведените чувства.

Проблемот е во тоа што сите наведени пријатни ефекти траат многу кратко, а понекогаш воопшто не се појавуваат. Кога особата продолжува да злоупотребува со тродон лекот, со желба да ги искуси пак овие ефекти, тогаш доаѓа до сериозни спојнички ефекти и нежелени последици. Другими зборови – евентуалните пријатни почетни чувства се трансформираат во желба за добивање на нова и поголема доза тродон која води кон проблеми.

Важно е да се препознаат знаците на злоупотреба на тродонот што порано, за да можат да се предупредат и спречат подоцна здравствени компликации.

Нежелените ефекти од злоупотребата на тродон може да вклучуваат, но не се ограничуваат на:

Злоупотребата на трамадол може да доведе до сериозни нежелени реакции, како напади. Тие најчесто се случуваат кога се земаат големи дози (обично 400 мг или повеќе дневно), во текот на подолг временски период. Нападите исто така се погусти кога тродонот се зема со антидепресиви. 

Посериозните симптоми од злоупотребата на тродон обично се јавуваат кога се земаат поголеми дози на лекот или кога тродонот се зема во комбинација со други супстанци. Тешките симптоми од злоупотребата на тродон може да вклучуваат напади, како и депресија на централниот нервен систем. Депресијата на ЦНС е состојба во која централниот нервен систем се забавува до тој степен што бројот на удари на срцето и дишењето значително се намалуваат. Ова може да предизвика загуба на свест, кома, па дури и смрт.

Уште еден потенцијално опасен нежелен ефект од злоупотребата на трамадолот е серотонинскиот синдром, кој може да биде опасен по живот ако не се лекува. Настанувањето на овој синдром се случува кога се произведува премногу серотонин, невротрансмитер кој пренесува сигнали во мозокот, или останува во мозокот. Серотонинскиот синдром се најчесто јавува кај луѓе кои истовремено земаат тродон и антидепресиви.

Симптомите на серотонинскиот синдром вклучуваат:

Тродон дрога - Што е зависност од тродона?

Од претходниот текст можеме да забележиме дека тродон лекот, без сомнение, може да предизвика зависност. Како опиоиден аналгетик кој припаѓа на истата категорија на супстанци како оксикодон и морфин, тродон лекот има најблаго делување. Тоа точно може да наведе луѓе кои го употребуваат трамадол лекот да веруваат дека тој не може да предизвика зависност. Во тоа направено голема грешка. 

Зависноста од тродон лекот може да се јави особено ако лицето го користи овој лек во подолг временски период.  

Не само што тродон лекот, поврзувајќи се со опиоидните рецептори, блокира усетот на болка, туку зголемува и нивоа на серотонин и норадреналин. Поради тоа доаѓа до подобрување на расположението на лицето, но тоа чувство е краткотрајно. По престанокот на ова дејство, лицето може повторно да посака да употребува тродон лекот, иако болката не е присутна.

Повторната конзумација на тродон во релативно долг временски период создава навика на лицето да биде „зависно“ од лекот. Оваа навика, потоа, почнува почти неприметно да се претвора во компулзивно однесување на лицето и зависност од тродон.

Зависноста од тродон е резултат од неговото двојно дејство. Првото дејство е уклонување на болката, а второто е еуфоричниот „high“ ефект, при што доаѓа до релаксација и ослободување од стресот. Истовремено, тродон лекот има и аналгетички и антидепресивни својства. Комбинацијата на овие ефекти го прави трамадолот изразито адиктивна супстанца.

Со текот на времето, организмот се навика на присуството на тродон, затоа лицето развива толеранција на овој лек. Тоа значи дека ќе му се потребни уште поголеми дози или почесто земање на тродон за да ги искуси посакуваните двојни ефекти. Во случај на внезапно престанување со употребата на тродон, ќе дојде до апстиненциска криза од тродонот.

Според тоа, зависноста од тродон е хронично и невробиолошко заболување на мозокот, на кој влијаат генетските, психосоцијалните и околински фактори.

Тродон лек - Знаци и симптоми зависност од тродона

Ако лицето во период од 12 месеци ги покаже два или повеќе од долунаведените примери на проблематична употреба на трамадол, тоа е јасен индикатор на дисфункција во употребата на тродон. 

Овие се симптоми и знаци на зависност од тродон:

Тродон лек и апстиненциската криза од трамадол

Кога личноста станува зависна од тродон, престанокот или намалувањето на дозата на овој лек може предизвика неудобни и непријатни симптоми на одвикнување (апстиненциска криза). Дури и употребата на трамадол според лекарската сметка може да доведе до зависност и симптоми на одвикнување. 

Апстиненциската криза од тродон е резултат на тоа што телото станало хемиски зависно поради продолжената употреба на овој лек. Ова се случува поради тоа што личноста развила толеранција на тродон лекот. Како што веќе напоменавме, толеранцијата значи дека организмот на личноста се навикнал на присуството на тродон и постојано користење на овој лек. Ова значи дека личноста мора често да ги зема тродон таблетите или во поголеми дози за да ги почувствува желаните ефекти – олеснување на болка, еуфорија, подобро расположение.

Симптомите на апстиненциската криза од тродон обично траат од 5 до 7 дена.

Кога личноста е “зависна” од тродон, мозокот обидува да ги регулира многуте функции, исклучувајќи и ускорување и забавување на некои од неговите процеси. Во случај на изненаден престанок на употребата на тродон, мозокот преминува во состојба на шок и “преголема работа”. За да ја врати хомеостазата, нарушена со наглото престанување на употребата на тродон, телото го надоместува тоа со лесни, умерени или тешки симптоми на одвикнување.

Што се однесува до тродон искуства на луѓето поврзани со одвикнување од овој лек, многумина корисници ги опишуваат симптомите на апстиненциската криза како симптоми слични на грип. Освен тоа, апстиненциската криза се карактеризира со напади на паника, анксиозност и халуцинации.

Тродон искуства

Ќе ви споделиме некои тродон искуства, односно искуства на луѓе кои се бореле со злоупотребата и зависноста од тродон. 

“Сопругата ме остави и оди со децата од куќа затоа што ги занемарував поради тродон. Целиот мој свет се вртеше околу тродон. Иначе, тродон започнав да го пијам поради силни болки во грбот, но со времето се навлеков на овој лек. Секогаш кога обидував да го оставам, болките во целото тело, анксиозноста и паниката беа толку силни што не издржав да не го земам повторно тродон лекот. Луѓе, внимавајте со тродонот, мене овој лек ми ги олесни болките, но ми го уништи животот.”

“Што и да ви зборуваат другите, тродон е тешка дрога. Јас го доживеав вистински пекол во текот на години и години зависност од овој лек. Се сеќавам дека еднаш пред спиење заборавив да земам тродон. Во текот на ноќта имав такви кошмари, се избезумував како никогаш во животот. Грчевите во стомакот беа толку силни што мислев дека желудникот ќе ми пукне. Тогаш сфатив дека тродон лекот ме направил наркоман.”

“Седум години бев зависна од тродон. А сè започна толку невинско, не ни знаев дека тродон може да предизвика толку јака зависност. Не само што не можев да издржам ден без тродон, туку започнав да имам сериозни здравствени проблеми. Со сите сили посакував да го преживеам ова лудило и во тоа, среќом, имав поддршка од семејството. Најдовме клиника МедТим кој успеа само за седум дена да ме извлече од седумгодишниот пекол.”

Тродон лек и како засекогаш да се откажете од неговата употреба?

Видовме што е тродон и за што е предвиден, како тродон таблетите делуваат и на кој начин нивната злоупотреба може да го разори животот на едно лице. Видовме и дека тродон е дрога, односно може да предизвика тешка зависност од која е изразително тешко и невозможно самостојно се освободува. Дури и тродон искуства на зависниците го покажаа тоа. 

Медицинска детоксикација и професионално третман на злоупотребата и зависноста од тродонот е единствениот безбеден и исправен начин да се освободите засекогаш од употребата на овој лек!

Клиниката за третман на зависностите МедТим е модерен центар за рехабилитација и освободување од секој вид на дрога – вклучувајќи и тродон лекот! Преку нашата болница поминаа неколку илјади пациенти ширум светот кои успешно беа освободени од секоја употреба на наркотици, меѓу кои и тродон дрогата.

Тоа успеавме пред сè благодарение на нашиот тим на врвни стручњаци со децении на искуство во третманот на зависностите. Пациентот, неговите потреби и неговото семејство секогаш ги ставаме на прво место. Со најсовремена медицинска опрема, иновативни методи на третман и индивидуален пристап, секој пациент добива максимална медицинска грижа и нега.

Покрај сè тоа, семејството на пациентот во секој момент е на располагање за секоја консултација, поддршка, совет и помош. Со МедТим, заедно стануваме ТИМ кој победува!

Во клиниката МедТим, за 14 дена станувате нов човек!

Во клиниката МедТим, зависноста од тродонот станува прошлост, а вие станувате нов човек за само 14 дена медицинско третман. И сè тоа без супституциска терапија на крајот од лекувањето! Нашата “тајна” се состои во целосно безбедна и безболна детоксикација, процес во текот на кој организмот на пациентот се чисти целосно од тродонот и сите негови токсични супстанци. 

Во текот на детоксикацијата во клиниката МедТим, пациентот нема да почувствува ниту еден непријатен и нелагоден симптом на одвикнување од овој лек. По детоксикацијата, организмот ќе почне да се ревитализира, ќе дојде до подобрување на квалитетот на сонот и расположението, а исто така имунитетот на пациентот ќе се засили.

Покрај сè тоа, нудиме и брза детоксикација на организмот – УРОД процедура. Тоа е еден од најпоузданите и најдобрите методи за чистење на организмот од опиати и опиоидни аналгетици како тродонот.

По детоксикацијата и фармаколошкото третирање, пациентот е потполно подготвен за следната фаза на лекувањето – психотерапијата и третманот на психичката зависност од тродонот. Нашите психијатри и психолози, применувајќи клинички признати методи, лекуваат коренот на проблемот.

Пациентот добива поддршка и останува во контакт со нас во период од година ден по испишување од болницата. Сакаме во овој дванаесетмесечен рехабилитациски период да ги обезбедиме резултатите од болничкото лекување и, ако е потребно, да му ревидираме терапијата.

Слободно не контактирајте во било кое време, бидејќи вратите на МедТим секогаш се отворени за вас. Заедно победуваме зависноста од тродонот!

Дознајте повеќе за третманот
на зависноста на нашиот блог